Fundacja 23
MENU
Odwiedź stronę
SZACHOWY UNIWERSYTET
sekcja szachowa
Fundacji 23

Statut Fundacji 23

§ 1.

1. Fundacja „23” zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Piotr Kaczorowskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A nr 291/2015 z dnia 20 marca 2015 roku sporządzonym przez notariusza Annę Milczarek w Warszawie.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

4.  Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister do spraw Kultury.

§ 3.

Cele Fundacji są następujące:

Promocja kultury,
Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia,
Profilaktyka uzależnień, profilaktyka walki z przemocą, znajdowanie alternatywnych wzorców dla patologii,
Aktywizacja fizyczna i intelektualna seniorów,
Wspomaganie rozwoju polskiej edukacji poprzez kształcenie postaw twórczych i kreatywnego myślenia,
Wspomaganie rozwoju  poprzez aktywność twórczą, artystyczną oraz sportową, rekreacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych,
Upowszechnianie wiedzy i doświadczeń nauczycieli, trenerów, szkoleniowców, ekologów,
Propagowanie i rozpowszechnianie programów autorskich z obszarów twórczego myślenia, programów z zakresu sportu i rekreacji, kultury, sztuki, pomocy społecznej, zdrowia, ekologii
Rozwijanie i propagowanie indywidualnych pasji poprzez realizację nowatorskich programów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, ekologicznych, artystycznych,
Promocja kultury, rozwijanie i przeprowadzanie imprez kulturalnych,
Organizacja przedsięwzięć oświatowych, artystycznych oraz imprez sportowych, ekologicznych,
Integracja środowiska osób niepełnosprawnych.

§ 4.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji naukowych,

b. realizację zadań publicznych ogłaszanych przez organy władzy samorządu terytorialnego,

c. niezarobkowe organizowanie szkoleń, w szczególności w zakresie nowatorskich i autorskich programów,

d. promocję kompetencji nauczycielskich, szkoleniowych, społecznych, kulturalnych, zdrowotnych

e. prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

f. niezarobkowe propagowanie i prowadzenie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, prozdrowotnych, kulturalnych, sportowych (w tym szachowych), artystycznych, ekologicznych, prospołecznych,

g. niezarobkowe organizowanie imprez rekreacyjnych, prozdrowotnych, kulturalnych, sportowych (w tym szachowych), artystycznych, ekologicznych, prospołecznych,

h. propagowanie pozaszkolnych form edukacji sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej, artystycznej, ekologicznej, społecznej,

i. pomoc rzeczową i finansową (w tym stypendia) dzieciom wykazującym szczególne uzdolnienia,

Fundacja będzie prowadzić działalność promocyjną zdrowia, kultury, sztuki, ekologii, polskiej edukacji w zakresie globalnym, jak i indywidualnym z naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, twórczego myślenia oraz promocję sportu i rekreacji.

Fundacja dla realizacji powyższych celów może powoływać sekcje, między innymi zdrowotną, kulturalną, sportową, w tym szachową (w celu prowadzenia działalności w sporcie szachowym), rekreacyjną, ekologiczną, artystyczną.

§ 5.

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Na realizację celów statutowych Fundacji, Fundator przeznacza kwotę 2.000.00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

3. Majątkiem Fundacji zarządza powołany na mocy niniejszego statutu organ Fundacji.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 6.

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,

2. odsetki bankowe i przychody z majątku,

3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochody z praw majątkowych,

5. okresowe składki członków powołanych sekcji,

§ 7.

1.Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

2. Zarząd składa się z nie więcej niż dwóch osób powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.

5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Fundatora w każdym czasie. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
         a.     złożenia pisemnej rezygnacji,
         b.     utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
                 sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
         c.      śmierci członka Zarządu.

6.Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

7. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacj,
f) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
g) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek
organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
i) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób
zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
W przypadku zarządu dwuosobowego, Zarząd podejmuje decyzje jednomyślnie.

8. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

9. Zarząd powołuje i odwołuje dyrektorów wyodrębnionych sekcji.

10.Zarząd ma prawo do wynagrodzenia. Może też pełnić swoje funkcje społecznie.

§ 8.

Decyzje w sprawie zmian statutu oraz likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w statucie w § 1 Statutu, podejmuje Fundator.

§ 9.

1. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni osoba wyznaczona przez Fundatora.

2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przeznacza innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.

§ 10.

Fundator niniejszym powołuje pierwszy Zarząd Fundacji w składzie: Piotr Kaczorowski – Prezes Zarządu.

Ostatnia modyfikacja podstrony: 14:34 25.06.2015.

© 2015 Fundacja 23. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Materiały szkoleniowe
na YouTube
Chcesz wesprzeć Fundację 23?

Numer konta:
93 2130 0004 2001 0692 3973 0001

Bank: Volkswagen Bank Polska S.A

Adres odbiorcy:
Fundacja "23"
ul. Starej Baśni 10/54
01-853 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać "Darowizna na cele statutowe fundacji".

Darowizna na cele pożytku publicznego podlega uldze podatkowej.
Osoby fizyczne mogą odliczyć łączną kwotę nieprzekraczającą 6% dochodu, a przedsiębiorcy (choć nie wszyscy) nawet do 10%.
Dokumentem wymaganym przez Urząd Skarbowy jest dowód wpłaty (lub przelewu) na konto Fundacji.
Więcej na ten temat w artykułach: "Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym PIT" na pit.infor.pl, oraz "Ulgi i odliczenia - Darowizny na cele pożytku publicznego" na www.pit.pl.